You are here: Foswiki>Sandbox Web>ZaPis (03 Mar 2016, VitaKar)Edit Attach

Rada pro počítačovou síť

Zápis ze zasedání dne 18. února 2016

Přítomni: O. Číp, M. Oral, J. Starčuková, V. Vondra, V. Karásek, M. Lýčka, J. Slaměník, P. Meluzín

Hosté: I. Olič, R.Tannenberg, I. Müllerová

Na svém pravidelném zasedání Rada pro počítačovou síť projednala následující body:
 1. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání:
  • Úkoly vytyčené při minulém zasedání RPS byly splněny.
 2. Udržování databáze software
  • Ze strany EÚ nadále probíhá dohledání faktur za notebooky, kde lze očekávat rovněž položky software.
 3. Výběrová řízení na investice do IT:
  • proběhla prezentace firmy MHM představující návrh systému vysoké dostupnosti.
  • výběrové řízení bude vypsáno v nejbližší době
  • z obdržených návrhů řešení preferujeme to, které nám umožní kontinuálně rozšířit a vylepšit stávající systém
 4. Digitální správa požadavků ÚPT
  • Správa požadavků v systému Horde je nadále v testovacím režimu (zejména členy RPS); drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.
  • součástí systému Horde bude i modul pro kalendář - jsou zvažovány různé varianty sdílení obsahu
 5. Stav počítačové sítě ÚPT:
  • M. Lýčka informoval o zátěžových testech úložiště HUS. Je doporučena mírná změna konfigurace vedoucí k zrychlení zápisu.
  • M. Lýčka informoval o přibližných nákladech na přidání dalšího switche 10 Gb/s. Bylo vyhodnoceno, že bude vhodné začlenit potřebu tohoto switche do předpokládané investice nového virtualizační HW s vysokou dostupností.
  • M. Lýčka seznámil RPS s průběhem překlopení veřejných adres do privátního prostředí a projednala zabezpečení sítě ÚPT proti vnějším i vnitřním útokům.
  • V rámci záruky kontaktoval M. Lýčka podporu pro server Abac2. Technik společnosti Abacus řeší nastavení systému kontroly dostupnosti datových polí spravovanými servery abac1 a abac2.
  • Zpozorovaná chyba, která se projevila jen jednou, nemůže ohrozit běh hlavních ústavních serverů a ani vést ke ztrátě dat.
 6. Stav čerpání financí RPS:
  • Stav čerpání financí rozpočtu RPS ke dni 10. 12. 2015 je ve výši 243 tis. Kč.
 7. RPS schválila následující nákupy a přesuny:
  • upgrade pamětí v NB P. Jákla
  • NB pro L. Franka
  • C++ Buiilder, síťová licence
  • celkem 5 ks monitorů pro: P. Kalivodu (2x), V. Holancovou, R. Vaňurovou a H. Kubíčkovou. Stávající monitory budou využity.
  • vícefunkční tiskové zařízení pro M. Staňkovou
  • nové vědecké PC pro nového pracovníka skupiny Kryogenika a supravodivost
  • disk pro P. Schauera jak náhrada za havarovaný
  • vědecké PC L. Dvořákové s přihlédnutím na specifické požadavky
  • standardní PC pro A. Malou jako upgrade PC po L. Dvořákové
  • nákup rackových skříní a příslušenství do serverovny v bunkru
  • SolidWorks 1 síťová licence komerční.
 8. Různé:
  • RPS schválila nové znění Pravidel užívání počítačů a počítačové sítě ÚPT. Pravidla budou přeložena do angl. jazyka. Uvedení v platnost proběhne informačním emailem.
  • RPS silně nedoporučuje svévolné opravy IT zařízeních zvláště těch sdílených
  • V této souvislosti proběhla diskuse ohledně škod způsobených neodbornými zásahy pracovníků ÚPT v nedávné době.
  • RPS vybízí uživatele ke hlášení chyb, vad a nedostatků při práci s IT zařízeními oddělení SIT.

Doba trvání schůze 14.00 - 18.00

V Brně 18. února 2016

Zapsal: V. Karásek

-- VitaKar - 18 Feb 2016
Topic revision: r7 - 03 Mar 2016, VitaKar
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback